Deutsche Gesellschaft
für phänomenologische Forschung

Zeitschrift | Band | Artikel

116886

Temps spirituel et temps matériel

René Poirier

pp. 1-40

Publication details

Published in:

Koyré Alexandre, Puech Henri-Charles (1936) Recherches philosophiques 5.

Seiten: 1-40

Referenz:

Poirier René (1936) „Temps spirituel et temps matériel“. Recherches philosophiques 5, 1–40.