Deutsche Gesellschaft
für phänomenologische Forschung

Zeitschrift | Autoren

100102

Hendrik Pos

1898 (Amsterdam) — 1955 (Haarlem)

Dutch linguist and philosopher, student of Rickert and Husserl. He was a prominent intellectual personality in the Netherlands, a significant actor of interwar debates on language (participating for example in the Davos disputes) and had an impact on the likes of Hjelmslev, Jakobson, Trubeckoj and Merleau-Ponty.

Zur Logik der Sprachwissenschaft

1922

Hendrik Pos

Heidelberg, Carl Winter

Vom vortheoretischen Sprachbewusstsein

1925

Hendrik Pos

Philosophischer Anzeiger 1/1

De eenheid der syntaxis

1930

Hendrik Pos

Amsterdam, de Standaard

Het genetische kennen en de soort

1931

Hendrik Pos

Tijdschrift voor Wijsbegeerte 25

Het apriori in de geesteswetenschappen

1932

Hendrik Pos

Amsterdam, Swets & Zeitlinger

L'unité de la syntaxe

1932

Hendrik Pos

Recherches philosophiques 1

Quelques perspectives philosophiques de la phonologie

1933

Hendrik Pos

Archives néerlandaises de phonétique expérimentale Special issue VIII-IX

Über den Aufbau der grammatischen Interpretation

1933

Hendrik Pos

Blätter für deutsche Philosophie 6

Het affect en zijn uitdrukking in de taal

1934

Hendrik Pos

Nederlansch Tijdschrift voor Psychologie 21

Rationeel en irrationeel

1934

Hendrik Pos

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 27

Philosophie en cultuur

1935

Hendrik Pos

Leven en Werken 20

La qualité et ses aspects quantitatifs

1936

Hendrik Pos

in: Actes du Huitième Congrès International de Philosophie, Praha : Orbis Phaenomenologicus

The philosophical significance of comparative semantics

1936

Hendrik Pos

in: Philosophy & history, Oxford : Clarendon Press

De zin der wetenschap

1937

Hendrik Pos

Assen, Van Gorcum

Descartes en Husserl

1937

Hendrik Pos

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 31

In memoriam Edmund Husserl

1937

Hendrik Pos

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 31

Kant's vrijheidsbegrip

1938

Hendrik Pos

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 32

Kennisleer

1938

Hendrik Pos

in: Scientia, Utrecht : de Haan

La notion d'opposition en linguistique

1938

Hendrik Pos

in: Onzième congrès international de psychologie, Paris : Alcan

Les fondements de la sémantique

1938

Hendrik Pos

in: Actes du IVe Congrès International des Linguistes, Copenhague : Munksgaard

Metafysica

1938

Hendrik Pos

in: Scientia, Utrecht : de Haan

Phonologie en betekenisleer

1938

Hendrik Pos

Mededeelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1/13

Zin en samenhang der sociale wetenschappen

1938

Hendrik Pos

in: Scientia, Utrecht : de Haan

Cassirer's symbolische theorie der taal

1939

Hendrik Pos

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 32

De Joodse geest en het denken

1939

Hendrik Pos

in: Anti-semitisme en Jodendom, Arnhem : van Loghum Slaterus

De mensch als object van wetenschap

1939

Hendrik Pos

in: Wijsbegeerte, wetenschap, menschbeschouwing, Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitgevers

De rol der taal in de geestelijke wereld

1939

Hendrik Pos

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 32

Het wijsgerig idealisme van Kant tot Hegel

1939

Hendrik Pos

in: Europeesche Geest, Arnhem : van Loghum Slaterus

L'Unité des sciences et le problème des valeurs

1939

Hendrik Pos

in: Les conceptions modernes de la raison, Paris : Hermann

Perspectives du structuralisme

1939

Hendrik Pos

in: Études phonologiques dédiées à la mémoire de M. le Prince N.S. Trubetzkoy, Praha : Jednota Československých Matematiků a Fysiků

Phénoménologie et linguistique

1939

Hendrik Pos

Revue internationale de philosophie 1/2

Van Comte tot Bergson

1939

Hendrik Pos

in: Europeesche Geest, Arnhem : van Loghum Slaterus

Anti-semitisme en Jodendom

1939

herausgegeben vonHendrik Pos

Arnhem, van Loghum Slaterus

Wijsbegeerte, wetenschap, menschbeschouwing

1939

herausgegeben vonHendrik Pos

Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers

De filosofie van H. Bergson

1940

Hendrik Pos

in: Bergson, Baarn : Hollandia Drukkerij

Filosofie der wetenschappen

1940

Hendrik Pos

Arnhem, van Loghum Slaterus

Bergson

1940

herausgegeben vonHendrik Pos

Baarn, Hollandia Drukkerij

De Kosmologie in Plato's Timaios

1941

Hendrik Pos

in: Antieke en moderne kosmologie, Arnhem : van Loghum Slaterus

De crisis in het denken

1946

Hendrik Pos

in: Democratie, Amsterdam : De Bezige Bij

Henri Bergson in memoriam

1946

Hendrik Pos

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 38

Oorsprongsproblemen

1946

Hendrik Pos

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 39

Democratie

1946

herausgegeben vonHendrik Pos

Amsterdam, De Bezige Bij

Het kennisprobleem in de hedendaagse wijsbegeerte

1947

Hendrik Pos

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 40

Taal en tijd

1947

Hendrik Pos

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 40

Vorm en maat

1947

Hendrik Pos

Nieuwe Stem 2

Filosofie der wetenschappen

1947

herausgegeben vonHendrik Pos

Arnhem, van Loghum Slaterus

Hoe is filosofie mogelijk?

1948

Hendrik Pos

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 40/5

Le symbolisme de la connaissance et l'idée de l'unité du savoir

1948

Hendrik Pos

Bulletin de l’Académie Internationale de Philosophie des Sciences 1059

De eenwording der mensheid

1949

Hendrik Pos

in: Wetenschap, oorlog en vrede II, Amsterdam : Senaatscommissie voor het Studium Generale

De sociale verantwoordelijkheid van de intellectueel

1949

Hendrik Pos

in: Wetenschap, oorlog en vrede I, Amsterdam : Senaatscommissie voor het Studium Generale

L'existentialisme dans la perspective de l'histoire

1949

Hendrik Pos

Revue internationale de philosophie 3/9

Recollections of Ernst Cassirer

1949

Hendrik Pos

in: The philosophy of Ernst Cassirer, Evanston

Remarks on the materialism of the eighteenth century

1949

Hendrik Pos

in: Philosophy for the future, New York : MacMillan

Wetenschap, oorlog en vrede I

1949

herausgegeben vonHendrik Pos

Amsterdam, Senaatscommissie voor het Studium Generale

De natuurlijke taal en haar rationalisering

1950

Hendrik Pos

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 43

Het mystieke element in de Nederlandse philosophie

1950

Hendrik Pos

in: Aspecten van de tijd, Assen : Van Gorcum

La complexité de la pensée de Descartes

1950

Hendrik Pos

in: Descartes et le cartésianisme hollandais, Paris : Presses Universitaires de France

Quelques aspects de la transcendance

1952

Hendrik Pos

in: L'homme et l'histoire, Paris : Presses Universitaires de France

Rapport sur l'enquête sur la liberté

1952

Hendrik Pos

Revue internationale de philosophie 6/19

Valeur et limites de la phénoménologie

1952

Hendrik Pos

in: Problèmes actuels de la phénoménologie, Paris : Desclée de Brouwer

Over de verhouding van geschiedenis en geschiedwetenschap

1953

Hendrik Pos

in: Weerklank op het werk van Jan Romein, Amsterdam : Wereldbibliothek

Structuur en situatie der geesteswetenschappen

1953

Hendrik Pos

Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers

Betekenis als taalkundig en als wijsgerig fenomeen

1954

Hendrik Pos

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 46/1

Drie hoofdrichtingen van filosoferen

1954

Hendrik Pos

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 46/3

Terugtocht der Rede?

1954

Hendrik Pos

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 46/2

Theoria en praxis

1954

Hendrik Pos

Universiteit en Hogeschool 1

Taal en denken

1955

Hendrik Pos

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 47

Le langage et le vécu

1956

Hendrik Pos

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 48

Keur uit de verspreide geschriften I

1957

Hendrik Pos

Arnhem, van Loghum Slaterus

Keur uit de verspreide geschriften II

1958

Hendrik Pos

Arnhem, van Loghum Slaterus

Phenomenology and linguistics

2010

Hendrik Pos

Graduate Faculty Philosophy Journal 31/1

Open Access Link

Ecrits sur le langage

2013

Hendrik Pos

Genève-Lausanne, sdvig press